Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Customer Satisfaction Survey 2024

Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey
顾客满意度调查

Pelanggan yang budiman / Dear Customer / 敬爱的顾客, 


Kami ingin mendapatkan pendapat anda tentang Nilai/Penyampaian Perkhidmatan kami untuk membolehkan kami menambah baik usaha kami memenuhi keperluan dan harapan anda. 
Please let us hear from you on our Value/Service Delivery to help us improve and better meet your needs and expectations.
请让我们听听您对我们所提供的服务的意见,以帮助我们改进并且更能够满足您的需求和期望。

Semua maklumat terkumpul dalam kaji selidik ini semata-mata untuk kegunaan Pihak Berkuasa Bekalan Air dan Kementerian Utiliti Sarawak. 
All information collected in this survey is strictly for the use of Water Supply Authorities and Ministry of Utilities Sarawak only.
此调查所收集的资料只限于水务局和公供设施部使用。


Markah / Marks / 分数
  Sangat tidak                                                        Sangat
  memuaskan /                                                   memuaskan /
Least satisfied /                                                  Most satisfied /
     最不满意                                                           最满意
          1                2                3                4                5

 
*Compulsory Field

(A)  Bekalan Air / Water Supply / 食水供 

1   2   3   4   5  

1   2   3   4   5  

1   2   3   4   5  
(B)  Penyediaan Perkhidmatan / Service Provision / 服务品质 

1   2   3   4   5  

1   2   3   4   5  
(C)  Kemampuan / Affordability / 可负担性 

1   2   3   4   5  
(D)  Lain-lain / Others / 其他 

Miri   Bintulu   Limbang   Samalaju 
 

*

Get a new code

Quick Link